.

Vyhlásenie o prístupnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://katalogsp.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Nie je vždy zachovaná hierarchia hlavičiek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]´
 • Nedostatočný kontrast farby písma s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
 • Chýbajúca prvá úroveň nadpisu. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy; Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 • Redundantné linky na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Hlavná stránka používa identický nadpis opakovane. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu ktoré sa opakujú na viacerých stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov ]
 • Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, môžu byť postrehnuteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Pre každý netextový obsah sa neposkytujú vždy textové alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. [§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 4.1.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13.10.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese:  npise@ia.gov.sk
Správcom webového sídla je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a jeho prevádzkovateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk .